Chat with grannies for free no sign up no credit card - Chat off the seks

by  |  16-Jan-2015 01:08

Gamzeninde ç ok heyecanlandı ğ ı konuş urken sesinin titremesinden belli oluyordu.

Cenk sikini gamzenin amı na sü rmeye baş lamı ş tı kafası iice ı slanı nca hafiften yü klendi tam kafası girmiş ken gamze ahhh ç ekerek kendisini geriye ç ekti.

BU esnada bir elimle elimi tutmuş sı kı yordu korkarak kafası nı kaldı rmı ş cemin iç ine sokmaya ç alı ş ması na bakı yordu…

Eve geldik gamze bizi kapı yı aç tı bize hoş geldiniz dedi ama ikiside ç ok ç ekinken davranı yordu.

sonrası nda akş ama kadar evde sohbet ettik Cem kaç amak bakı ş larla gamzeyi sü zü yor gö zlerini gamzenin kalç aları ndan ayı rmı yor gö zleri ile gamzeyi yiyordu bende iyice heyecanlanmaya baş lamı ş tı m.

sonra ben gamzenin iç inden ç ı ktı m daha ne ben nede cem boş almamı ş tı k.

Community Discussion